Dashboard


จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม
3334
จำนวนผู้ติดเชื้อวันนี้
0
จำนวนรักษาโรงพยาบาล
751
จำนวนรักษา รพ.สนาม/รพ.เฉพาะกิจ
49
จำนวน Home Isolation
1711
จำนวน Community Isolation
46
กรมสุขภาพจิต COVID-19 แยกตามหน่วยงาน

Pie Column Bar Line

ที่ หน่วยงาน จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม รักษาโรงพยาบาล รักษา รพ.สนาม/รพ.เฉพาะกิจ HOME ISOLATION COMMUNITY ISOLATION
โรงพยาบาลศรีธัญญา 398 231 2 159 0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 325 27 4 137 0
โรงพยาบาลสวนปรุง 317 13 1 23 21
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ 304 38 2 252 12
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 238 44 2 183 2
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 183 9 1 170 0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 178 30 5 137 0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 155 113 0 11 1
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 153 24 0 111 5
สถาบันราชานุกูล 152 20 8 43 1
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ 97 11 3 8 0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 87 3 1 79 2
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ 83 31 1 38 0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 77 19 0 40 0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ 71 14 1 54 0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 63 9 1 31 0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ 62 10 2 39 0
สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 35 9 0 23 1
สำนักงานเลขานุการกรม 35 24 2 7 0
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 32 5 8 7 0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ 30 1 0 21 0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 28 9 1 17 1
สำนักวิชาการสุขภาพจิต 24 9 1 4 0
สำนักงานโครงการ To Be Number One 22 8 0 9 0
กองบริหารการคลัง 17 5 0 6 0
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต 16 7 0 9 0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 15 0 0 15 0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 12 9 0 3 0
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต 12 0 2 7 0
กองทรัพยากรบุคคล 11 1 0 4 0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 10 2 0 7 0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 9 5 0 4 0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 9 0 0 5 0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 9 0 0 8 0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 8 0 0 8 0
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 8 2 0 4 0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 7 0 0 6 0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 7 0 0 7 0
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 1 0 3 0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 6 1 0 4 0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 6 2 1 2 0
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 5 3 0 2 0
กลุ่มตรวจสอบภายใน 4 0 0 1 0
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ 4 2 0 1 0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 2 0 0 2 0
หน่วยงาน รวม
โรงพยาบาลศรีธัญญา 398
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 325
โรงพยาบาลสวนปรุง 317
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ 304
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 238
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 183
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 178
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 155
รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อรายวัน
วัน เดือน ปี ที่รายงานผลตรวจ ATK พบเชื้อ จำนวนผู้ติดเชื้อรายวัน
2022-10-29 1
2022-10-28 1
2022-10-04 3
2022-09-30 4
2022-09-29 1
2022-09-28 3

จำนวนผู้ติดเชื้อแยกตามวันที่ตรวจพบเชื้อ

วัน เดือน ปี ที่รายงานผลตรวจ ATK พบเชื้อ จำนวนผู้ติดเชื้อรายวัน
2022-10-29 1
2022-10-28 1
2022-10-04 3
2022-09-30 4
2022-09-29 1
2022-09-28 3
2022-09-27 4
2022-09-26 2
2022-09-25 2
2022-09-24 1
2022-09-23 1
2022-09-22 4
2022-09-21 8
2022-09-20 9
2022-09-19 3
2022-09-18 6
2022-09-17 4
2022-09-16 14
2022-09-15 17
2022-09-14 3
2022-09-13 10
2022-09-12 9
2022-09-11 9
2022-09-10 6
2022-09-09 7
2022-09-08 7
2022-09-07 5
2022-09-06 2
2022-09-05 5
2022-09-04 10
2022-09-03 2
2022-09-02 5
2022-09-01 5
2022-08-31 13
2022-08-30 12
2022-08-29 10
2022-08-28 11
2022-08-27 4
2022-08-26 7
2022-08-25 7
2022-08-24 6
2022-08-23 8
2022-08-22 12
2022-08-21 9
2022-08-20 13
2022-08-19 9
2022-08-18 15
2022-08-17 10
2022-08-16 13
2022-08-15 7
2022-08-14 4
2022-08-13 15
2022-08-12 10
2022-08-11 15
2022-08-10 21
2022-08-09 17
2022-08-08 14
2022-08-07 26
2022-08-06 12
2022-08-05 14
2022-08-04 12
2022-08-03 19
2022-08-02 15
2022-08-01 24
2022-07-31 18
2022-07-30 16
2022-07-29 11
2022-07-28 15
2022-07-27 18
2022-07-26 20
2022-07-25 28
2022-07-24 22
2022-07-23 16
2022-07-22 13
2022-07-21 11
2022-07-20 19
2022-07-19 22
2022-07-18 28
2022-07-17 22
2022-07-16 15
2022-07-15 14
2022-07-14 23
2022-07-13 35
2022-07-12 22
2022-07-11 16
2022-07-10 15
2022-07-09 18
2022-07-08 22
2022-07-07 19
2022-07-06 22
2022-07-05 32
2022-07-04 17
2022-07-03 13
2022-07-02 8
2022-07-01 8
2022-06-30 18
2022-06-29 20
2022-06-28 12
2022-06-27 7
2022-06-26 10
2022-06-25 11
2022-06-24 10
2022-06-23 7
2022-06-22 9
2022-06-21 13
2022-06-20 10
2022-06-19 11
2022-06-18 10
2022-06-17 4
2022-06-16 5
2022-06-15 12
2022-06-14 2
2022-06-13 12
2022-06-12 9
2022-06-11 9
2022-06-10 6
2022-06-09 10
2022-06-08 13
2022-06-07 9
2022-06-06 15
2022-06-05 4
2022-06-04 8
2022-06-03 2
2022-06-02 5
2022-06-01 5
2022-05-31 9
2022-05-30 11
2022-05-29 11
2022-05-28 4
2022-05-27 5
2022-05-26 8
2022-05-25 14
2022-05-24 6
2022-05-23 13
2022-05-22 8
2022-05-21 2
2022-05-20 8
2022-05-19 4
2022-05-18 8
2022-05-17 5
2022-05-16 11
2022-05-15 10
2022-05-14 9
2022-05-13 9
2022-05-12 8
2022-05-11 7
2022-05-10 11
2022-05-09 5
2022-05-08 11
2022-05-07 12
2022-05-06 8
2022-05-05 9
2022-05-04 8
2022-05-03 13
2022-05-02 16
2022-05-01 15
2022-04-30 10
2022-04-29 15
2022-04-28 8
2022-04-27 14
2022-04-26 13
2022-04-25 30
2022-04-24 11
2022-04-23 7
2022-04-22 9
2022-04-21 17
2022-04-20 21
2022-04-19 23
2022-04-18 26
2022-04-17 26
2022-04-16 22
2022-04-15 30
2022-04-14 17
2022-04-13 9
2022-04-12 15
2022-04-11 29
2022-04-10 18
2022-04-09 12
2022-04-08 17
2022-04-07 31
2022-04-06 17
2022-04-05 20
2022-04-04 33
2022-04-03 17
2022-04-02 14
2022-04-01 23
2022-03-31 32
2022-03-30 33
2022-03-29 19
2022-03-28 50
2022-03-27 22
2022-03-26 20
2022-03-25 17
2022-03-24 16
2022-03-23 27
2022-03-22 24
2022-03-21 20
2022-03-20 13
2022-03-19 14
2022-03-18 15
2022-03-17 19
2022-03-16 17
2022-03-15 9
2022-03-14 29
2022-03-13 8
2022-03-12 7
2022-03-11 17
2022-03-10 11
2022-03-09 16
2022-03-08 12
2022-03-07 24
2022-03-06 13
2022-03-05 7
2022-03-04 22
2022-03-03 12
2022-03-02 8
2022-03-01 7
2022-02-28 16
2022-02-27 16
2022-02-26 7
2022-02-25 6
2022-02-24 14
2022-02-23 11
2022-02-22 10
2022-02-21 7
2022-02-20 8
2022-02-19 3
2022-02-18 5
2022-02-17 4
2022-02-16 4
2022-02-15 4
2022-02-14 3
2022-02-12 4
2022-02-11 2
2022-02-10 5
2022-02-09 3
2022-02-08 1
2022-02-07 1
2022-02-06 1
2022-02-05 3
2022-02-04 1
2022-02-02 1
2022-02-01 2
2022-01-28 1
2022-01-27 1
2022-01-24 1
2022-01-20 1
2022-01-17 1
2022-01-10 2
2021-12-27 1
2021-12-20 1
2021-11-02 1
2021-11-01 2
2021-10-29 2
2021-10-09 1
2021-09-23 1
2021-07-29 1
2021-05-14 1
2021-03-08 1
368
จำนวนผู้ติดเชื้อ แยกตามจำนวนครั้งการได้รับวัคซีน
หน่วยงาน จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 เข็มที่ 3 เข็มที่ 4
โรงพยาบาลศรีธัญญา 398 2 28 93 237
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 325 7 34 46 209
โรงพยาบาลสวนปรุง 317 0 18 61 203
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ 304 2 7 92 185
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 238 1 6 39 190
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 183 0 8 39 135
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 178 3 34 47 92
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 155 0 13 22 93
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 153 0 9 48 90
สถาบันราชานุกูล 152 1 13 17 95
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ 97 0 2 15 74
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 87 1 3 28 54
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ 83 0 6 17 55
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 77 1 2 18 56
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ 71 1 15 19 33
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 63 1 4 2 43
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ 62 0 4 5 48
สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 35 0 6 11 18
สำนักงานเลขานุการกรม 35 1 5 12 14
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 32 0 2 11 16
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ 30 1 2 2 25
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 28 1 12 8 6
สำนักวิชาการสุขภาพจิต 24 0 2 6 14
สำนักงานโครงการ To Be Number One 22 0 1 8 11
กองบริหารการคลัง 17 0 1 3 12
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต 16 0 1 1 14
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 15 0 1 5 8
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 12 0 2 2 8
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต 12 0 1 3 6
กองทรัพยากรบุคคล 11 0 0 2 7
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 10 0 2 1 7
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 9 0 0 3 6
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 9 0 1 3 5
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 9 0 0 1 7
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 8 0 0 4 4
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 8 0 1 1 4
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 7 0 1 1 5
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 7 0 2 0 5
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 0 1 0 6
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 6 0 0 1 5
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 6 0 2 3 1
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 5 0 1 1 3
กลุ่มตรวจสอบภายใน 4 0 0 0 4
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ 4 0 0 0 3
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 2 0 0 0 2
แสดงจำนวนผู้ติดเชื้อ แยกตามช่วงอายุ
หน่วยงาน อายุ 18-29 อายุ 30-49 อายุ 50-59 อายุ 60ขึ้นไป
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ 18 65 6 1
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 23 120 31 4
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ 12 55 15 1
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 26 101 23 2
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ 4 44 22 1
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 15 15 2 0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 16 113 49 4
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 20 50 6 0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 21 133 67 7
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ 11 36 9 2
โรงพยาบาลศรีธัญญา 52 231 97 16
โรงพยาบาลสวนปรุง 63 179 67 7
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ 22 158 108 16
กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 3 1 0
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 2 2 1 0
กองทรัพยากรบุคคล 3 7 0 1
กองบริหารการคลัง 2 9 5 1
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต 0 14 1 1
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 2 4 2 0
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต 3 7 2 0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 1 4 1 0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 2 11 2 0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 2 9 1 0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 3 23 2 0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 3 5 1 0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 1 8 0 0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 1 1 0 0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 1 5 1 0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 2 6 0 0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 2 4 2 0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 0 6 1 0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 1 9 0 0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 1 4 1 0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 47 82 21 5
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 71 164 70 15
สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 26 1 0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 17 56 11 2
สถาบันราชานุกูล 19 79 38 12
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ 6 22 2 0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 15 41 6 1
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 3 1 0
สำนักงานเลขานุการกรม 1 20 12 2
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ 2 1 1 0
สำนักงานโครงการ To Be Number One 3 12 7 0
สำนักวิชาการสุขภาพจิต 2 16 4 1
จำนวนผู้ติดเชื้อ แยกตามระดับความรุนแรง
ระดับความรุนแรง จำนวนรวม
ไม่มีอาการ 1696
อาการน้อย 1295
อาการน้อย ปอดบวมเล็กน้อย 323
ปอดบวม 8
เสียชีวิต 1
0
กราฟแสดงจำนวนรวม กรมสุขภาพจิต ประเภทการรักษา
จำนวน
รักษาโรงพยาบาล 751
รักษา รพ.สนาม/ 49
Home Isolation 1711
Community Isolation 46
กราฟแสดงจำนวนผู้ติดเชื้อ แยกตามเพศ
ชาย หญิง
1099 2226

จำนวนผู้ติดเชื้อ แยกตามเพศ

จำนวนผู้ติดเชื้อ แยกตามประเภทอาชีพ
ประเภทอาชีพ จำนวนรวม
ข้าราชการ 541
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 468
พนักงานราชการ 208
ลูกจ้างประจำ 104
ลูกจ้างชั่วคราว 49
ลูกจ้างรายคาบ 43
ที่ปรึกษา 1
0
จำนวนผู้ติดเชื้อ แยกตามประเภทงาน
ประเภทงาน จำนวนรวม
งานพยาบาล 893
งานช่วยพยาบาล/ช่วยเหลือคนไข้/พี่เลี้ยง/งานเปล 772
งาน back office (ธุรการ/การเงิน/สารบรรณ/พัสดุ) 483
อื่นๆ 156
งานวิชาการ/แผน/วิจัย/กฎหมาย/วิเทศสัมพันธ์/ที่ปรึกษา 148
เภสัชกรรม 97
งานฟื้นฟู/กิจกรรมบำบัด/อาชีวบำบัด 78
งานขับรถ 75
งานครัว/โภชนาการ 72
งานเวชระเบียน /เวชสถิติ/สิทธิบัตร 68
งานรักษา (แพทย์) 66
งาน IT/คอมพิวเตอร์/โสตทัศนูปกรณ์ 65
งานช่าง (ทุกประเภท) 53
งานสังคมสงเคราะห์ 48
งานทดสอบทางจิตวิทยา/ให้คำปรึกษา 45
งานทำความสะอาด/แม่บ้าน 35
งานธุรการประจำตึก 29
งานประชาสัมพันธ์ 26
งานทันตกรรม 25
งานสวน/เกษตรพื้นฐาน/ดูแลสถานที่ 25
งานห้องปฏิบัติการ/lab 21
งาน (ผู้) บริหาร 17
งานซักฟอก/จ่ายกลาง 8
งานห้องสมุด 7
งานบริการต้อนรับ รับรองแขก บริการอาหาร 5
งานรักษาความปลอดภัย 4
งาน x-ray 3
งานวิทยาศาสตร์การแพทย์/การกีฬา 1